شهرداری فومن

نام کوتاه:
شهرداری فومن
سرمربی:
محل برگزاری:
بازیکنتعداد قضاوتگل به خودیموقعیت هاموقعیت های موفقمیزان موفقیت
امیرحسین روشن۱
مجموع۱