هفته هفتم
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۹ ۱۶:۰۰
شهدای نویر انزلی
بنادر و دریانوردی انزلی
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۸ ۱۶:۰۰
سپاهان گیلان
بنیادکار پره سر
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۷ ۱۶:۰۰
کیان مهر گیلان
شهید حسین پور
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۷ ۱۶:۰۰
شهرداری تولمشهر
نیل رود جوکندان
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۷ ۱۶:۰۰
شهرداری ماسال
شاهین جوان لاهیجان
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۷ ۱۶:۰۰
شهرداری فومن
سپیدرود رشت
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۷ ۱۳:۳۰
مدرن گیل رشت
الماس اسالم
هفته چهارم
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۲٫۱۴ ۱۴:۳۰
شهدای نویر انزلی
شهرداری تولمشهر
هفته ششم
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۱ ۱۶:۰۰
نیل رود جوکندان
سپاهان گیلان
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۱ ۱۴:۰۰
شهید حسین پور
شهدای نویر انزلی
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۰ ۱۶:۰۰
بنیادکار پره سر
مدرن گیل رشت
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۰ ۱۶:۰۰
سپیدرود رشت
کیان مهر گیلان
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۰ ۱۶:۰۰
الماس اسالم
شهرداری ماسال
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۰ ۱۶:۰۰
بنادر و دریانوردی انزلی
شهرداری تولمشهر
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۰ ۱۶:۰۰
شاهین جوان لاهیجان
شهرداری فومن
هفته چهارم
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۲٫۲۹ ۱۴:۳۰
بنادر و دریانوردی انزلی
مدرن گیل رشت
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۲٫۰۴ ۱۴:۳۰
شهید حسین پور
سپاهان گیلان
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۲٫۰۱ ۱۴:۳۰
شاهین جوان لاهیجان
کیان مهر گیلان
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۲٫۰۱ ۱۴:۳۰
بنیادکار پره سر
شهرداری فومن
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۲٫۰۱ ۱۴:۳۰
الماس اسالم
سپیدرود رشت
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۱٫۳۰ ۱۴:۳۰
نیل رود جوکندان
شهرداری ماسال
هفته سوم
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۱٫۲۷ ۱۴:۱۵
سپاهان گیلان
شهدای نویر انزلی
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۱٫۲۴ ۱۴:۳۰
شهرداری ماسال
بنادر و دریانوردی انزلی
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۱٫۲۴ ۱۴:۳۰
شهرداری فومن
نیل رود جوکندان
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۱٫۲۴ ۱۴:۳۰
شاهین جوان لاهیجان
الماس اسالم
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۱٫۲۴ ۱۴:۱۵
مدرن گیل رشت
شهید حسین پور
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۱٫۲۳ ۱۴:۱۵
کیان مهر گیلان
شهرداری تولمشهر
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۱٫۲۲ ۱۴:۱۵
سپیدرود رشت
بنیادکار پره سر
هفته پنجم
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۰۷ ۱۶:۰۰
سپاهان گیلان
بنادر و دریانوردی انزلی
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ ۱۴:۱۵
مدرن گیل رشت
نیل رود جوکندان
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۲٫۱۹ ۱۵:۳۰
کیان مهر گیلان
شهدای نویر انزلی
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۲٫۱۱ ۱۴:۳۰
شهرداری ماسال
بنیادکار پره سر
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۲٫۱۰ ۱۴:۳۰
شهرداری فومن
الماس اسالم
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۲٫۱۰ ۱۴:۳۰
شهرداری تولمشهر
شهید حسین پور
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۲٫۰۹ ۱۴:۳۰
سپیدرود رشت
شاهین جوان لاهیجان
هفته دوم
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۱٫۱۹ ۱۴:۰۰
الماس اسالم
کیان مهر گیلان
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۱٫۱۹ ۱۴:۰۰
شهدای نویر انزلی
مدرن گیل رشت
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۱٫۱۸ ۱۴:۱۵
شهید حسین پور
شهرداری ماسال
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۱٫۱۸ ۱۴:۰۰
نیل رود جوکندان
سپیدرود رشت
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۱٫۱۸ ۱۴:۰۰
بنیادکار پره سر
شاهین جوان لاهیجان
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۱٫۱۸ ۱۴:۰۰
شهرداری تولمشهر
سپاهان گیلان
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۱٫۱۷ ۱۴:۰۰
بنادر و دریانوردی انزلی
شهرداری فومن
هفته اول
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۱٫۱۰ ۱۱:۴۵
سپیدرود رشت
بنادر و دریانوردی انزلی
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۱٫۰۹ ۱۶:۳۰
کیان مهر گیلان
سپاهان گیلان
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۱٫۰۹ ۱۴:۰۰
شهرداری فومن
شهید حسین پور
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۱٫۰۹ ۱۴:۰۰
شهرداری ماسال
شهدای نویر انزلی
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۱٫۰۹ ۱۴:۰۰
شاهین جوان لاهیجان
نیل رود جوکندان
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۱٫۰۹ ۱۴:۰۰
الماس اسالم
بنیادکار پره سر
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۱٫۰۹ ۱۱:۵۰
مدرن گیل رشت
شهرداری تولمشهر

دیدگاهتان را بنویسید