بنا بر استعلام دوباره ما از آقای عبدی ، مسئول کمیته جوانان هیئت فوتبال گیلان درباره مسئله نمایندگان گیلان در لیگ کشور ایشان به ما اینگونه پاسخ دادند: (( طبق نامه رسیده از فدراسیون فوتبال تیم های قهرمان معرفی شده استان ها تا روز چهارشنبه ۹۳/۱۰/۲۴ فرصت دارند تا مدارک خود را تکمیل و ارسال 

ادامه مطلب