رتبه تیم ها بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ مدرن گیل رشتمدرن گیل رشت ۱ ۱ ۰ ۰ ۶ ۰ ۶ ۳
۲ شهرداری انزلیشهرداری انزلی ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۳
۳ پاس گیلانپاس گیلان ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۲ ۱ ۳
۴ الماس اسالمالماس اسالم ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳
۵ داتام تالشداتام تالش ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۶ شهدای نویر انزلیشهدای نویر انزلی ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۷ داماش نوین گیلانداماش نوین گیلان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ شهرداری فومنشهرداری فومن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ بنادر و دریانوردی انزلیبنادر و دریانوردی انزلی ۱ ۰ ۰ ۱ ۲ ۳ ۰
۱۰ داماش گیلانداماش گیلان ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
۱۱ شاهین جوان لاهیجانشاهین جوان لاهیجان ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰
۱۲ شهرداری ماسالشهرداری ماسال ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۶ ۰