رتبه تیم ها بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ بنادر و دریانوردی انزلیبنادر و دریانوردی انزلی ۱۸ ۱۴ ۲ ۲ ۴۳ ۱۴ ۲۹ ۴۴
۲ داماش گیلانداماش گیلان ۱۸ ۱۱ ۳ ۴ ۳۶ ۱۲ ۲۴ ۳۶
۳ شهدای نویر انزلیشهدای نویر انزلی ۱۸ ۱۰ ۶ ۲ ۲۵ ۶ ۱۹ ۳۶
۴ مدرن گیل رشتمدرن گیل رشت ۱۷ ۱۰ ۵ ۲ ۳۴ ۱۲ ۲۲ ۳۵
۵ اتحاد فومناتحاد فومن ۱۸ ۸ ۶ ۴ ۲۳ ۱۸ ۵ ۳۰
۶ الماس اسالمالماس اسالم ۱۸ ۶ ۶ ۶ ۲۳ ۲۵ ۲۴
۷ پاس گیلانپاس گیلان ۱۸ ۶ ۳ ۹ ۱۹ ۲۷ ۲۱
۸ شهرداری ماسالشهرداری ماسال ۱۸ ۶ ۳ ۹ ۲۳ ۳۴ -۱۱ ۲۱
۹ داماش نوین گیلانداماش نوین گیلان ۱۸ ۵ ۲ ۱۱ ۲۵ ۳۵ -۱۰ ۱۷
۱۰ شاهین جوان لاهیجانشاهین جوان لاهیجان ۱۸ ۳ ۴ ۱۱ ۱۱ ۲۷ -۱۶ ۱۳
۱۱ شهرداری انزلیشهرداری انزلی ۱۷ ۳ ۳ ۱۱ ۱۳ ۲۳ -۱۰ ۱۲
۱۲ داتام تالشداتام تالش ۱۸ ۳ ۱ ۱۴ ۱۵ ۵۷ -۴۲ ۱۰