رتبه تیم ها بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ اتحاد فومناتحاد فومن ۱۱ ۱۰ ۰ ۱ ۱۸ ۴ ۱۴ ۳۰
۲ سپیدرود رشتسپیدرود رشت ۱۱ ۷ ۱ ۳ ۲۱ ۱۱ ۱۰ ۲۲
۳ الماس اسالمالماس اسالم ۱۱ ۶ ۲ ۳ ۲۶ ۱۱ ۱۵ ۲۰
۴ فراز لاهیجانفراز لاهیجان ۱۱ ۶ ۰ ۵ ۱۸ ۱۶ ۲ ۱۸
۵ اتحاد انزلیاتحاد انزلی ۱۱ ۴ ۲ ۵ ۱۷ ۲۱ ۱۴
۶ دخانیات گیلاندخانیات گیلان ۱۱ ۳ ۴ ۴ ۲۱ ۱۹ ۲ ۱۳
۷ مقاومت آستارامقاومت آستارا ۱۱ ۳ ۴ ۴ ۱۳ ۱۶ ۱۳
۸ بنیادکار پره سربنیادکار پره سر ۱۱ ۳ ۴ ۴ ۱۲ ۱۵ ۱۳
۹ صنعت چای رودسرصنعت چای رودسر ۱۱ ۳ ۳ ۵ ۱۳ ۱۵ ۱۲
۱۰ کشاورز املشکشاورز املش ۱۱ ۳ ۲ ۶ ۸ ۱۸ -۱۰ ۱۱
۱۱ آینده سازان سیاهکلآینده سازان سیاهکل ۱۱ ۱ ۵ ۵ ۱۳ ۲۲ ۸
۱۲ شهرداری خمامشهرداری خمام ۱۱ ۱ ۵ ۵ ۸ ۲۰ -۱۲ ۸