غرب

رتبه تیم ها بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پگاه رشتپگاه رشت ۶ ۵ ۱ ۰ ۱۳ ۴ ۹ ۱۶
۲ شهرداری انزلیشهرداری انزلی ۶ ۴ ۱ ۱ ۸ ۵ ۳ ۱۳
۳ آبشار لاتون لوندویلآبشار لاتون لوندویل ۶ ۴ ۰ ۲ ۱۹ ۸ ۱۱ ۱۲
۴ سپاهان فومنسپاهان فومن ۶ ۲ ۱ ۳ ۵ ۹ ۷
۵ طلوع پره سرطلوع پره سر ۶ ۱ ۲ ۳ ۴ ۱۰ ۵
۶ معلم شاندرمنمعلم شاندرمن ۶ ۰ ۳ ۳ ۳ ۹ ۳
۷ ملوان تالشملوان تالش ۶ ۰ ۲ ۴ ۴ ۱۱ ۲

شرق