غرب

رتبه تیم ها بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ ملوان ب انزلیملوان ب انزلی ۱۰ ۹ ۱ ۰ ۴۱ ۳ ۳۸ ۲۸
۲ داماش نوین گیلانداماش نوین گیلان ۱۰ ۸ ۰ ۲ ۳۱ ۱۲ ۱۹ ۲۴
۳ معلم شفتمعلم شفت ۱۰ ۶ ۱ ۳ ۱۷ ۱۶ ۱ ۱۹
۴ شهرداری حویقشهرداری حویق ۱۰ ۴ ۳ ۳ ۱۶ ۱۱ ۵ ۱۵
۵ باغ ملی لنگرودباغ ملی لنگرود ۱۰ ۵ ۰ ۵ ۱۶ ۱۶ ۰ ۱۵
۶ تکتاز رضوانشهرتکتاز رضوانشهر ۱۰ ۵ ۰ ۵ ۱۲ ۲۱ ۱۵
۷ ملوان جوان رشتملوان جوان رشت ۱۰ ۴ ۰ ۶ ۸ ۱۸ -۱۰ ۱۲
۸ فرهنگیان صومعه سرافرهنگیان صومعه سرا ۱۰ ۳ ۲ ۵ ۱۶ ۲۲ ۱۱
۹ وحدت ماسالوحدت ماسال ۱۰ ۳ ۲ ۵ ۱۳ ۲۲ ۱۱
۱۰ صداقت آستاراصداقت آستارا ۱۰ ۳ ۱ ۶ ۱۴ ۲۲ ۱۰
۱۱ سپاهان فومنسپاهان فومن ۱۰ ۰ ۰ ۱۰ ۳ ۲۴ -۲۱ ۰

شرق

رتبه تیم ها بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پگاه رشتپگاه رشت ۹ ۵ ۳ ۱ ۱۲ ۷ ۵ ۱۸
۲ پرسپولیس رشتپرسپولیس رشت ۹ ۴ ۳ ۲ ۱۳ ۵ ۸ ۱۵
۳ خزر لنگرودخزر لنگرود ۹ ۴ ۲ ۳ ۱۹ ۱۱ ۸ ۱۴
۴ کشاورز لنگرودکشاورز لنگرود ۹ ۴ ۲ ۳ ۱۵ ۱۶ ۱۴
۵ آرنا لاهیجانآرنا لاهیجان ۹ ۴ ۰ ۵ ۱۵ ۱۲ ۳ ۱۲
۶ امیر کلاچایامیر کلاچای ۹ ۳ ۳ ۳ ۱۰ ۹ ۱ ۱۲
۷ تقی خواه خمامتقی خواه خمام ۹ ۳ ۳ ۳ ۱۳ ۱۴ ۱۲
۸ جهان نوین آستانهجهان نوین آستانه ۹ ۳ ۲ ۴ ۱۹ ۱۶ ۳ ۱۱
۹ آینده سازان رشتآینده سازان رشت ۹ ۳ ۲ ۴ ۹ ۱۳ ۱۱
۱۰ صنعت چای املشصنعت چای املش ۹ ۲ ۰ ۷ ۱۲ ۳۴ -۲۲ ۶