غرب

رتبه تیم ها بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ ملوان ب انزلیملوان ب انزلی ۱۰ ۹ ۱ ۰ ۴۱ ۳ ۳۸ ۲۸
۲ داماش نوین گیلانداماش نوین گیلان ۱۰ ۸ ۰ ۲ ۳۱ ۱۲ ۱۹ ۲۴
۳ معلم شفتمعلم شفت ۱۰ ۶ ۱ ۳ ۱۷ ۱۶ ۱ ۱۹
۴ شهرداری حویقشهرداری حویق ۱۰ ۴ ۳ ۳ ۱۶ ۱۱ ۵ ۱۵
۵ باغ ملی لنگرودباغ ملی لنگرود ۱۰ ۵ ۰ ۵ ۱۶ ۱۶ ۰ ۱۵
۶ تکتاز رضوانشهرتکتاز رضوانشهر ۱۰ ۵ ۰ ۵ ۱۲ ۲۱ ۱۵
۷ ملوان جوان رشتملوان جوان رشت ۱۰ ۴ ۰ ۶ ۸ ۱۸ -۱۰ ۱۲
۸ فرهنگیان صومعه سرافرهنگیان صومعه سرا ۱۰ ۳ ۲ ۵ ۱۶ ۲۲ ۱۱
۹ وحدت ماسالوحدت ماسال ۱۰ ۳ ۲ ۵ ۱۳ ۲۲ ۱۱
۱۰ صداقت آستاراصداقت آستارا ۱۰ ۳ ۱ ۶ ۱۴ ۲۲ ۱۰
۱۱ سپاهان فومنسپاهان فومن ۱۰ ۰ ۰ ۱۰ ۳ ۲۴ -۲۱ ۰

شرق

رتبه تیم ها بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پگاه رشتپگاه رشت ۹ ۵ ۳ ۱ ۱۲ ۷ ۵ ۱۸
۲ پرسپولیس رشتپرسپولیس رشت ۹ ۴ ۳ ۲ ۱۳ ۵ ۸ ۱۵
۳ خزر لنگرودخزر لنگرود ۹ ۴ ۲ ۳ ۱۹ ۱۱ ۸ ۱۴
۴ کشاورز لنگرودکشاورز لنگرود ۹ ۴ ۲ ۳ ۱۵ ۱۶ ۱۴
۵ تقی خواه خمامتقی خواه خمام ۹ ۳ ۳ ۳ ۱۳ ۱۴ ۱۲
۶ جهان نوین آستانهجهان نوین آستانه ۸ ۳ ۲ ۳ ۱۹ ۱۳ ۶ ۱۱
۷ آینده سازان رشتآینده سازان رشت ۸ ۳ ۲ ۳ ۹ ۱۰ ۱۱
۸ آرنا لاهیجانآرنا لاهیجان ۸ ۳ ۰ ۵ ۱۲ ۱۲ ۰ ۹
۹ امیر کلاچایامیر کلاچای ۸ ۲ ۳ ۳ ۷ ۹ ۹
۱۰ صنعت چای املشصنعت چای املش ۹ ۲ ۰ ۷ ۱۲ ۳۴ -۲۲ ۶