غرب

رتبه تیم ها بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ اتحاد فومناتحاد فومن ۹ ۹ ۰ ۰ ۳۷ ۴ ۳۳ ۲۷
۲ هوشیار شفتهوشیار شفت ۹ ۷ ۰ ۲ ۲۰ ۹ ۱۱ ۲۱
۳ بنیادکار پره سربنیادکار پره سر ۹ ۵ ۲ ۲ ۱۳ ۱۲ ۱ ۱۷
۴ آینده سازان رشتآینده سازان رشت ۹ ۴ ۱ ۴ ۱۸ ۱۱ ۷ ۱۳
۵ آینده سازان ناو تالشآینده سازان ناو تالش ۹ ۳ ۲ ۴ ۱۵ ۱۷ ۱۱
۶ ساحل ضیابرساحل ضیابر ۹ ۲ ۴ ۳ ۱۵ ۲۰ ۱۰
۷ شهرداری ماسالشهرداری ماسال ۹ ۲ ۴ ۳ ۸ ۱۳ ۱۰
۸ مهرآوش انزلیمهرآوش انزلی ۹ ۲ ۳ ۴ ۸ ۱۱ ۹
۹ ملی پوشان سپید رشتملی پوشان سپید رشت ۹ ۱ ۲ ۶ ۴ ۱۴ -۱۰ ۵
۱۰ صداقت آستاراصداقت آستارا ۹ ۰ ۲ ۷ ۶ ۳۳ -۲۷ ۲

شرق

رتبه تیم ها بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ مدرن گیل رشتمدرن گیل رشت ۹ ۸ ۱ ۰ ۲۸ ۱ ۲۷ ۲۵
۲ صنعت چای رودسرصنعت چای رودسر ۹ ۷ ۰ ۲ ۲۶ ۶ ۲۰ ۲۱
۳ سپیدرود رشتسپیدرود رشت ۹ ۶ ۱ ۲ ۲۵ ۷ ۱۸ ۱۹
۴ سایپا گیلانسایپا گیلان ۹ ۶ ۱ ۲ ۱۸ ۴ ۱۴ ۱۹
۵ شهرداری خمامشهرداری خمام ۹ ۵ ۰ ۴ ۱۳ ۱۱ ۲ ۱۵
۶ ملوانان لاهیجانملوانان لاهیجان ۹ ۴ ۰ ۵ ۱۲ ۲۲ -۱۰ ۱۲
۷ ثامن آستانه اشرفیهثامن آستانه اشرفیه ۹ ۲ ۲ ۵ ۱۳ ۲۰ ۸
۸ آینده سازان سیاهکلآینده سازان سیاهکل ۹ ۱ ۲ ۶ ۷ ۲۴ -۱۷ ۵
۹ کشاورز املشکشاورز املش ۹ ۱ ۲ ۶ ۶ ۲۵ -۱۹ ۵
۱۰ خزر لنگرودخزر لنگرود ۹ ۰ ۱ ۸ ۴ ۳۲ -۲۸ ۱