رتبه تیم ها بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ سپیدرود رشتسپیدرود رشت ۹ ۹ ۰ ۰ ۴۱ ۲ ۳۹ ۲۷
۲ پاس گیلانپاس گیلان ۹ ۷ ۰ ۲ ۲۱ ۱۳ ۸ ۲۱
۳ چوکا تالشچوکا تالش ۹ ۶ ۱ ۲ ۱۶ ۶ ۱۰ ۱۹
۴ شهرداری انزلیشهرداری انزلی ۹ ۴ ۳ ۲ ۱۹ ۹ ۱۰ ۱۵
۵ کاسپین پره سرکاسپین پره سر ۹ ۳ ۲ ۴ ۱۱ ۱۷ ۱۱
۶ شهرداری آستاراشهرداری آستارا ۹ ۳ ۱ ۵ ۱۳ ۱۹ ۱۰
۷ پگاه رشتپگاه رشت ۹ ۲ ۴ ۳ ۷ ۱۴ ۱۰
۸ مقاومت آستارامقاومت آستارا ۹ ۲ ۱ ۶ ۷ ۲۰ -۱۳ ۷
۹ داماش نوین گیلانداماش نوین گیلان ۹ ۱ ۱ ۷ ۵ ۱۹ -۱۴ ۴
۱۰ سردارجنگل گوراب زرمیخسردارجنگل گوراب زرمیخ ۹ ۱ ۱ ۷ ۵ ۲۶ -۲۱ ۴