الماس اسالم

نام کوتاه:
الماس
محل برگزاری:
نام گل
۱
بازیکنتعداد قضاوتگلگل به خودیموقعیت هاموقعیت های موفقمیزان موفقیت
پوریا قلی زاده۱
مجموع۱