الماس اسالم

نام کوتاه:
الماس
سرمربی:
محل برگزاری:
تیم نوجوانان الماس اسالم می باشد