ایرانمهر رشت

نام کوتاه:
ایرانمهر
محل برگزاری:

تیم نونهالان ایرانمهر رشت می باشد

بازیکنتعداد قضاوتگلگل به خودیموقعیت هاموقعیت های موفقمیزان موفقیت
ابوالفضل ملک پور۱
مجموع۱