نام کوتاه:
بنادر و دریانوردی
نام گل
۲
بازیکنتعداد قضاوتگلگل به خودیموقعیت هاموقعیت های موفقمیزان موفقیت
امیرحسین هادیان۲
مجموع۲