بنیادکار پره سر

نام کوتاه:
بنیادکار
محل برگزاری:

تیم جوانان بنیادکار پره سر می باشد

بازیکنتعداد قضاوتگلگل به خودیموقعیت هاموقعیت های موفقمیزان موفقیت
امیرعلی تهدست۱
مجموع۱