داتام تالش

نام کوتاه:
داتام
سرمربی:
محل برگزاری:
نام گل
۱
بازیکنتعداد قضاوتگلگل به خودیموقعیت هاموقعیت های موفقمیزان موفقیت
امیررضا پورعباد۱
مجموع۱