سپیدرود رشت

نام کوتاه:
سپیدرود
سرمربی:

تیم نوجوانان سپیدرود رشت می باشد