سپیدرود رشت

نام کوتاه:
سپیدرود
تیم زیر ۱۷ سال سپیدرود می باشد