شهدای نویر انزلی

نام کوتاه:
شهدای نویر
سرمربی:
محل برگزاری:
بازیکنتعداد قضاوتگلگل به خودیموقعیت هاموقعیت های موفقمیزان موفقیت
محمدحسین قلی پور۱۲
علی امجدیان۲
سامان فیاض۶
آرتین اسدالهی۳
امیرعلی قلی پور۲
راستین نصیری۳
سورن آریان فر۲
مجموع۳۰