شهدای نویر انزلی

نام کوتاه:
شهدای نویر
سرمربی:
محل برگزاری:
نام گل
۱
بازیکنتعداد قضاوتگلگل به خودیموقعیت هاموقعیت های موفقمیزان موفقیت
محمدحسین قلی پور۱
مجموع۱