شهرداری انزلی

نام کوتاه:
شهرداری انزلی
محل برگزاری:
تیم امید این باشگاه می باشد