شهرداری انزلی

نام کوتاه:
شهرداری انزلی

تیم جوانان شهرداری انزلی می باشد

نام گل
۱
۱
۱
بازیکنتعداد قضاوتگلگل به خودیموقعیت هاموقعیت های موفقمیزان موفقیت
امیرحسین داداشی۱
محمد محبی۱
شروین هژبری۱
مجموع۳