شهرداری فومن

نام کوتاه:
شهرداری فومن
محل برگزاری:
تیم نوجوانان شهرداری فومن می باشد