شهرداری ماسال

نام کوتاه:
شهرداری ماسال
محل برگزاری: