شهرداری ماسال

نام کوتاه:
شهرداری ماسال
محل برگزاری:
بازیکنتعداد قضاوتگلگل به خودیموقعیت هاموقعیت های موفقمیزان موفقیت
مهدی شکروی۸
امیرحسین محمدی۱
محمد صفری۴
سهیل بالاگر۲
پارسا اسدی۱
سهیل میربلوک۶
آرمین سعیدی۱
آرین جلالی۱
محمدباقر نورمحمدی۱
آرش بخشی۲
مجموع۲۷