فراز لاهیجان

نام کوتاه:
فراز
محل برگزاری:
تیم نوجوانان فراز لاهیجان می باشد