مقاومت آستارا

نام کوتاه:
مقاومت
نام گل
۴
۱
۲
۱
۴
بازیکنتعداد قضاوتگلگل به خودیموقعیت هاموقعیت های موفقمیزان موفقیت
رضا آصفی۴
محمد حسین نژادی۴
عباس محب زاده۲
طاها نادری۱
مبین ساسانیان۱
مجموع۱۲