پاس گیلان

نام کوتاه:
پاس
نام گل
۱
۲
بازیکنتعداد قضاوتگلگل به خودیموقعیت هاموقعیت های موفقمیزان موفقیت
مهدی مهدی زاده۲
علی محمد گلی۱
مجموع۳