پاس گیلان

نام کوتاه:
کیان مهر
تیم امید این باشگاه می باشد
نام گل
۱
۲
۱
۱
۱
۱
۱
بازیکنتعداد قضاوتگلگل به خودیموقعیت هاموقعیت های موفقمیزان موفقیت
ایوب علی محمدی۲
علی شفق۱
علی بشیری۱
محمد حسین خانی۱
پارسا مظفری۱
علی کمالی۱
آرین جلالی۱
مجموع۸