چوکا تالش

نام کوتاه:
چوکا
محل برگزاری:
تیم امید این باشگاه می باشد
نام گل
۱
۴
۲
۶
۲
۱